Informace  z  Doubice

07.03.2019

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ a NEBEZPEČNÝ ODPAD

2.

KOTLÍKOVÁ DOTACE - základní informace

  • Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech (zkolaudovaných k trvalému bydlení !!!) bude poskytována prostřednictvím projektu Ústeckého kraje, který bude příjemcem podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 –2020 (OPŽP) (= projekt kraje). V gesci kraje je finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje (= dílčí projekt). Podpora konečným uživatelům - fyzickým osobám bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu OPŽP, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady   2009/125/ES   (ekodesign)   a   jejich prováděcích předpisů, přičemž je  současně  vyžadováno  plnění  i  těch  požadavků,  které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data.  Předmětem podpory přidělované konečným uživatelům - fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

- tepelné čerpadlo,

- kotel pouze na biomasu,

- plynový kondenzační kotel.

  • Fyzickým osobám bude rovněž pro tyto účely poskytována bezúročná půjčka a to prostřednictvím obce, kde se nemovitost nachází.
  • Obec musí provést základní průzkum k ověření zájmu občanů o kotlíkovou dotaci a kotlíkovou půjčku.
  • V případě Vašeho zájmu o kotlíkovou dotaci či bezúročnou půjčku prosím kontaktujte místostarostu obce Břetislava Jemelku (737276980, oudoubice@volny.cz )

3.

SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ S OBČANY a CHALUPÁŘI

Místo konání:         Bašta u Staré Hospody, Doubice č.p.172

Doba konání:         20. dubna 2019 od 16:00

Předběžný program:

1) zahájení

2) přednáška o Ivanu Mackerle ( Daniel Mackerle) + odhalení informačního panelu I.M.

3) informace o obci (hospodaření obce v roce 2018, rozpočet na rok 2019, dotace atp.)

4) e-mailové newslettery z obecního úřadu

5) ohňostroje v obci

6) Doubický obchod – jak dál

7) odpadní vody v obci - ČOV

8) kotlíková dotace

9) Doubický vodovod

10) uložiště odpadů u OÚ

11) akce pro důchodce (zájezdy, přednášky)

12) oprava Velkého rybníka

13 ) podněty občanů a chalupářů, diskuze

4.

POŠKOZENÉ LAMPY u STARÉ HOSPODY

Dne 25.02.2019 poškodil projíždějící náklaďák lampy veřejného osvětlení u Staré Hospody. Viníka dorpavní nehody jsme dohnali a lampy budou opraveny z pojistky dopravce. V tuto chvíli čekáme na likvidátora pojišťovny a máme zadáno zpracování cenové nabídky na provedení opravy.

5.

ÚNIKY VODY v DOUBICI

V lednu a únoru 2019 jsme řešili velké úniky vody z obecního vodovodu. Ukázalo se, že ve dvou případech byla porucha na rozvodech uvnitř nemovitostí a tímto způsobem během dvou měsíců zbytečně vyteklo cca 1300 m3 vody. Oba úniky byly bohužel pro majitele objektů za vodoměry, takže vznikla škoda na zbytečně odebrané vodě, ale co je horší, škoda je i na vlastních nemovitostech !!

Prosím tedy všechny majitele nemovitostí, aby věnovali svou pozornost dobrému zabezpečení chalup na zimu, ale i na případnou delší nepřítomnost v objektu. Ideální je uzavřít hlavní přívod vody do objektu, a to prostřednictvím ventilů před i za vodoměrem. 

6.

DOTACE NA VYBUDOVÁNÍ SDRUŽENÝCH ČOV

Zastupitelstvo obce Doubice rozhodlo, že se začne vážně zabývat odpadními vodami v obci a to bez rozdílu u všech objektů. Jelikož chceme jít problémům naproti, rádi bychom získali dotaci na vybudování sdružených ČOV pro více objektů (3 až 10 domů). Podmínkou je, aby v těchto skupinách domů byl vždy určitý podíl trvale obydlených domů tak, aby čistírna odpadních vod měla celoročně přísun splašků pro její bezproblémový provoz. V první řadě se budeme snažit zjistit jaký je mezi obyvateli zájem a v řadě druhé bude hledat možná řešení. Ruku na srdce přátelé - likvidujete své odpadní vody správně??

A vtip nakonec:

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde